STATUT

Pobierz plik PDF

Statut Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, zwana dalej „Federacją” jest związkiem niezależnych oraz samodzielnych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, działających na rzecz poprawy systemu opieki onkologicznej w Polsce.

§ 2

Federacja nie prowadzi jakiejkolwiek działalności politycznej, jest samorządna, a członkostwo w niej dobrowolne. Federacja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz inne źródła prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Federacji jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja może podejmować również działania o zasięgu międzynarodowym.

§ 4

Federacja może używać oznak, pieczęci oraz innych znaków graficznych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

Celem Federacji jest wszechstronne działanie na rzecz poprawy systemu opieki onkologicznej oraz kreowania polityki zdrowotnej w Polsce, przyjaznej pacjentom zmagającym się z nowotworami złośliwymi.

§ 7

Federacja prowadzi działalność rzeczniczą oraz obywatelską nad realizacją polityk publicznych w obszarze ochrony zdrowia oraz dialog z interesariuszami systemu ochrony zdrowia poprzez:


1. prowadzenie monitoringu otoczenia instytucjonalnego systemu ochrony zdrowia;
2. reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych wobec organów władzy publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia;
3. prowadzenie szeroko zakrojonej działalności rzeczniczej na rzecz pacjentów onkologicznych oraz monitorowanie skuteczności wdrażania polityk publicznych w dziedzinie ochrony zdrowia;
4. współpracę z mediami w celu popularyzacji wiedzy o stanie systemu ochrony zdrowia w Polsce;
5. włączanie się do akcji na rzecz profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce;
6. udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z chorobami nowotworowymi;
7. działanie na rzecz uniezależnienia dostępności publicznego systemu ochrony zdrowia od sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli;
8. podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi działającymi na rzecz pacjentów;
9. wydawanie materiałów edukacyjnych, raportów, broszur, ulotek, plakatów, organizowanie działań na rzecz budowania społecznej świadomości dotyczącej profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób onkologicznych w sposób niekolidujący z działaniami członków Federacji.

§ 8

1. Federacja opiera swoją działalność na pracy osób zaangażowanych w działanie na rzecz poprawy systemu opieki onkologicznej w Polsce.
2. Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać pracowników. 3. Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Federacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie dzielą się na:

1) zwyczajnych;
2) wspierających.


§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie lub inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która zadeklarowała wolę realizacji celów statutowych Federacji, złożyła pisemną deklarację i została przyjęta w poczet członków Federacji oraz opłacają składki. Decyzję o przyjęciu organizacji w poczet członków zwyczajnych podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:

1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Federacji;
2. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Federacji;
3. korzystania z pomocy Federacji w realizacji swoich celów statutowych.

§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji;
2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Federacji;
3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Federacji może zostać osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Federacji, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową. Decyzję o przyjęciu organizacji w poczet członków wspierających podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Obowiązkiem członka wspierającego jest wspieranie Federacji w realizacji jej celów statutowych.
3. Członek wspierający ma prawo, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do:
3.1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu;
3.2. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Federacji;
3.3. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Federacji.

§ 14
Członkostwo Federacji ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres minimum roku lub też przez ten okres nie uczestniczenie w pracach Federacji.
3. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji lub działania na szkodę Federacji. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie większością ¾ głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. utraty osobowości prawnej.

§ 15

1. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu podając przyczyny i wskazując na prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
2. Od uchwały w podmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym wyżej mowa, do najbliższego planowanego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Federacji

§ 16

1. Władzami Federacji są:
1.1. Walne Zebranie Federacji, w którym biorą udział przedstawiciele członków zwyczajnych Federacji;
1.2. Zarząd;
1.3. Komisja Rewizyjna;
2. Kadencja władz wybieralnych trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zastrzeżenie to nie dotyczy drugiego terminu Walnego Zebrania.
4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 18

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebranie. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
2.1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej.
2.2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2.3. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
2.4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
2.5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Federacji.
2.6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
2.7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
2.8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Federacji.
2.9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
2.10 Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1.1. z własnej inicjatywy;
1.2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
1.3. na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych Federacji;
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, a porządek obrad może obejmować wyłącznie sprawy ujęte we wniosku o zwołanie.
3. W przypadku braku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie, o którym mowa powyżej uprawnienie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania otrzymuje Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Zarząd jest najwyższą władzą Federacji w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd liczy co najmniej 3 członków, w tym powołanych przez Walne Zebranie na stanowisko prezesa i wiceprezesa.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W trakcie głosowania w przypadku równych głosów, decyduje głos Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Zarząd może prowadzić działalność wykorzystując środki komunikacji elektronicznej.

§ 21
Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Federacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. gospodarowanie majątkiem Federacji w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie.
3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
4. uchwalanie planów działalności Federacji.
5. sporządzanie sprawozdań z działalności oraz informowanie członków Federacji o bieżącej działalności Federacji.
6. zwoływanie Walnych Zebrań.
7. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Federacji.

§ 22

1. Oświadczenia woli w imieniu Federacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku spraw majątkowych – w stosunku do zobowiązań przekraczających kwotę 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) rocznie – wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym powołanego przez Walne Zebranie Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz w roku.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W trakcie głosowania w przypadku równych głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Federacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
8.1. kontrolowanie całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Federacji.
8.2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
8.3. wnioskowanie, w razie potrzeby, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
8.4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Rozdział V.
Majątek Federacji

§ 24

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
2.1. wpływy ze składek członkowskich;
2.2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
2.3. dochody z majątku Federacji.
3. Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie.

W Federacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Federacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Federacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Federacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji

§ 25

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Federacji podejmuje Walne Zebranie większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W przypadku rozwiązania się Federacji, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Federacji na cele zgodne z celami statutowymi Federacji i powoła Komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Federacji.

§ 26

W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.