PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.    Czym jest Ogólnopolska Federacja Onkologiczna?

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna to organizacja pozarządowa, działająca w formie związku stowarzyszeń. Oznacza to, że każda z organizacji członkowskich jest sobie równa, dysponując takim samym wpływem na działalność organizacji. OFO zostało założone w listopadzie 2019 r.

2.    Jakie organizacje należą do Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej?

Obecnie Ogólnopolską Federację Onkologiczną tworzy osiem organizacji członkowskich. Ich lista, wraz z krótkim opisem każdej z nich, jest dostępna na naszej stronie internetowej. Tam też znajdują się linki do stron organizacji członkowskich, dzięki czemu można dowiedzieć się więcej o ich działalności.

3.    Czym zajmuje się Ogólnopolska Federacja Onkologiczna?

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna jest organizacją powołaną do prowadzenia działań na rzecz zmiany systemu opieki onkologicznej w Polsce. Sednem jej działania jest kontakt z instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi oraz innymi interesariuszami, zainteresowanymi poprawą systemu zapobiegania, diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych. OFO nie prowadzi działalności pomocowej – jest to kompetencja organizacji członkowskich.

4.    W jaki sposób finansowana jest Ogólnopolska Federacja Onkologiczna?

Wyłącznym źródłem finansowania Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej są składki organizacji członkowskich, których wysokość została określona przez Walne Zebranie Federacji. OFO, prowadząc ocenę działania instytucji kreujących system ochrony zdrowia, nie pozyskuje środków publicznych. Jednocześnie Federacja nie pozyskuje środków z sektora prywatnego.

5.    Jakie zasady współpracy obowiązują w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej?

Podstawową zasadą jest transparentność. Nasze działania są jawne, a decyzje podejmujemy wspólnie. Informacje o naszej działalności publikujemy na stronie internetowej Federacji, ponadto, Zarząd organizacji ma obowiązek raz w miesiącu poinformować członków OFO o podjętych działaniach. Prowadzi kalendarz spotkań i działań dostępny dla wszystkich organizacji członkowskich.

6.    Kto może zostać członkiem Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej?

Członkiem OFO może zostać każda organizacja pacjentów, która działa na rzecz chorych zmagających się z chorobami nowotworowymi. Od naszych członków oczekujemy tego samego, czego oczekujemy od siebie: transparentności i jawności działań, wspólnotowego podejmowania decyzji, troski o poprawę publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Procedurę przyjęcia w poczet szczegółowo reguluje statut organizacji, który jest dostępny na stronie internetowej.